top of page

P A R T N E R S H I P

MOVE_Logo-02.png

x

PAC Logo Two Tone.png

 We are happy to announce our partnership with PACIFIC ARTS COMPLEX, an artistic and reputable studio from California who strives to “transform students into artists”. PAC is home to nearly 1,000 students aged 3-18, specializing in competition all styles training, audition training, and training students to merge dance and film together.

 

Our partnership with PAC will connect MOVE DANCE EXPERIENCE participants with California dancers and in the future will provide exciting ventures and opportunities. Become a part of our worldwide family!!

 Chúng tôi vui mừng thông báo sự hợp tác của chúng tôi với PACIFIC ARTS COMPLEX, một studio nghệ thuật và có uy tín từ California, người luôn cố gắng “chuyển đổi giới trẻ học sinh,sinh viên thành nghệ sĩ”.  PAC là ngôi nhà chung của gần 1.000 học sinh từ 3-18 tuổi, chuyên đào tạo về thi đấu đa phong cách,đào tạo casting,và đào tạo học sinh kết hợp vũ đạo và điện ảnh với nhau. 

 

Sự hợp tác của chúng tôi với PAC sẽ kết nối với những người tham gia MOVE DANCE EXPERIENCE với các dancer California và trong tương lai sẽ cung cấp các hoạt động  trải nghiệm và kết nối thú vị.  Trở thành một phần của gia đình toàn cầu của chúng tôi !!

 

bottom of page